Informace o zpracování osobních údajů

 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

- poskytování služeb v souvislosti s plněním objednávky nebo smlouvy
Vaše osobní údaje (e-mail, adresa, jméno, telefon) nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. upřesnění realizace objednávky, kontaktování před samotnou realizací objednávky, ověření spokojenosti po realizaci)

- vedení účetnictví
Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

- přímý marketing
Vaše osobní údaje (email a jméno, telefonní číslo) využíváme za účelem přímého marketingu. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše nabídky zajímají a to po neohraničenou dobu.


Doba uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.


Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technologického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 
Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů.


Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů - máte právo abychom:
- máte právo abychom Vám na Vaši žádost poskytli informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, a další informace o tomto zpracování, (tzv. právo na přístup)
- máte právo abychom na Vaši žádost provedli opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů
- máte právo abychom vymazali Vaše osobní údaje z našich systémů, pokud jste oprávněně vznesl námitku proti jejich zpracování, byly zpracovány nezákonně nebo musí být vymazány podle právních předpisů
- máte právo abychom přenesli Vaše osobní údaje k jinému subjektu

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu umyjeme@BEZVODY.cz


Stížnosti Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvítáme, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli zjednat příslušnou nápravu co nejdříve.


Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Správce údajů:

BEZVODY.cz s.r.o.
Lužná 591/4
160 00 Praha 6
umyjeme@bezvody.cz
+420 736 503 535